ერთად დავგეგმოთ სახელმწიფო ბიუჯეტი

eBTPS

eBTPS - ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ჩართულობის სისტემა არის ელექტრონული პლატფორმა,  რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ პირს გაეცნოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციას, ქვეყნის ძირითად პრიორიტეტებს, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამებს და დაგეგმოს ბიუჯეტი საკუთარი  შეხედულებების შესაბამისად.

დაგეგმე ბიუჯეტი
მოქალაქის გზამკვლევი
ბიუჯეტის გრაფიკული მონაცემები
საბიუჯეტო კალენდარი
საჯარო ფინანსების მართვა